ย้อนรอยประวัติศาสตร์โลก | Nanmeebooks

(0 ความคิดเห็น) 

8 - 12 ปี

รายละเอียด

Timelines of World History

"Timelines ย้อนรอยประวัติศาสตร์โลก" เล่มนี้ แบ่งออกเป็น 7 บท เรียงลำดับเวลาในประวัติศาสตร์ ตั้งแต่ยุคโบราณจนถึงศตวรรษที่ 20 โดยแบ่งตามพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ ซึ่งช่วยให้ผู้อ่านทราบว่าในช่วงขณะเดียวกันมีเหตุการณ์สำคัญใดเกิดขึ้นในส่วนต่าง ๆ ของโลกบ้าง นอกจากนี้ยังเสนอรายละเอียดโดยสังเขปเกี่ยวกับหัวข้อสำคัญในประวัติศาสตร์โลกไว้ด้วย เช่น การฟื้นฟูศิลปวิทยาการ การปฏิวัติอุตสาหกรรม ฯลฯ เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจบริบทของแต่ละห้วงเวลา นำเสนอพร้อมภาพประกอบสี่สีสวยงาม ชวนติดตามตลอดเล่ม VIDEO

จำนวน 

795 ฿

รหัส

1420041

รายละเอียด

ผู้เขียน Jane Chisholm (เจน ชิซอล์ม) ผู้แปล นุชนาฎ เนตรประเสริฐศรี, อรวรรณ นาวายุทธ, สุจินตนา เหมตะศิลป
ชื่อ : Timelines of World History

แบรนด์ : Nanmeebooks

สำนักพิมพ์ชั้นนำของประเทศไทย ที่มุ่งมั่นส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับคนไทย

ถามคำถาม

ความคิดเห็น