Go genius one day camp : คน mee ดี( kon mee dee )

(0 ความคิดเห็น) 

8 - 12 ปี

วันและเวลา

รายละเอียด

“เด็กดี” คือคำชมที่เด็กๆ อยากให้ผู้ใหญ่อยากพูด แต่ปัจจุบันการเลี้ยงดูเด็กให้เป็นคนที่มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา นอกกจากจะต้องเน้นปลูกฝังในเรื่องสติปัญญา ความรู้ ความสามารถ ความฉลาดทางอารมณ์แล้ว ยังต้องเน้นเรื่องคุณธรรมอีกด้วย เพราะคุณธรรมส่งผลต่อพฤติกรรม ความคิด และจิตใจของเด็ก  ค่าย “คน  Mee ดี” ได้นำ 20 คุณธรรม สำหรับเด็กดี อันเป็นประโยชน์สำหรับเด็กๆ เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดี มีคุณธรรม เข้าใจผู้ที่อยู่ร่วมกันในสังคม ผ่านกิจกรรมที่สนุกสนาน อีกทั้งเปิดโอกาสให้รู้จักคิดวิเคราะห์เรื่องต่างๆในชีวิตประจำวัน
ตัวอย่างกิจกรรมกิจกรรมฐาน 1 ร่วมด้วยช่วยกัน (กิจกรรมแป้งข้าวโพดจอมดูด)น้องๆ จะต้องร่วมกันล้วงหาเหรียญปริศนาที่อยู่ในแป้งข้าวโพดจอมดูดสิ่งที่ได้รับ -อดทน   -อุตสาหะ   -ร่วมมือ    -ไว้วางใจ  -รอบคอบ   -ไม่ใช้ความรุนแรงแก้ปัญหา
กิจกรรมฐาน 2 กำแพงแก้ว (เรียงแก้ว)น้องๆ จะต้องร่วมกันสร้างกำแพง เพื่อรับมือกับสัตว์ป่าดุร้าย ที่หวังทำลายผู้คนในหมู่บ้าน  สิ่งที่ได้รับ -รับผิดชอบ  -สันติภาพ  -ยุติธรรม  -เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่     -เห็นอกเห็นใจ

กิจกรรมฐาน 3 บอกใบ้ทายคำ (กล่องกระดาษ)ระหว่างทางไปโรงเรียนน้องๆเจอคนใบ้ มาถามทาง ซึ่งน้องๆจะต้องหาทางสื่อสาร เพื่อพาคนใบ้ไปยังที่หมายได้สำเร็จ  สิ่งที่ได้รับ -คิดสร้างสรรค์  -สื่อสาร  -เสรีภาพ  -เคารพกัน  -ใจกว้าง  
กิจกรรมฐาน 4 ส่งสารสื่อความหมาย (กระซิบ)ในยุคที่ไม่มีเทคโนโลยี น้องๆ จะต้องส่งสารเพื่อให้เกิดการรับรู้อย่างทั่วถึงสิ่งที่ได้รับ -ระเบียบ  -ความสุข  -มารยาท  -จริงใจ   -มิตรภาพ
กิจกรรมส่งท้ายกิจกรรม ละครเด็กดีจำลองสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นได้ในปัจจุบัน  ผ่านการแสดงบทบาทสมมติ ฝึกทักษะความคิดสร้างสรรค์ การแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุมีผล และร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานให้เกิดคุณค่า-อิจฉาเพื่อน             -ของเล่นเก่าของคุณพ่อ-เจ้านกน้อยที่น่าสงสาร        -ทิ้งไม่เป็นที่ (โดยน้องๆจะต้องกลั่นกรองสิ่งที่ได้รับความรู้จากกิจกรรมก่อนหน้าจะมาแสดงละครตามหัวข้อที่ได้รับ)
สิ่งที่ได้รับ : ทำให้น้องๆรู้ว่ายังมีผู้คนและสิ่งต่างๆรอบตัวอีกมากที่ส่งผลต่อการอยู่ร่วมกันในสังคม ที่สำคัญคือตัวน้องๆเองต้องเป็นผู้ที่ฉลาด มีเหตุผล และมีคุณธรรม พร้อมทั้งนำนิสัยที่ดีเหล่านั้นไปใช้สร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่น และปรับตัวให้เข้ากับสังคมที่น้องๆใช้ชีวิตอยู่อย่างมีความสุข

จัดโดย: NANMEEBOOKS Innovation Co., Ltd.

คุณครู: Nanmeebooks Innovations Team

1,650 ฿


NANMEEBOOKS House, NANMEEBOOKS Innovation Co., Ltd. 11 Sukhumvit 31 (Sawasdee), Sukhumvit Rd. Klongtoey Nua, Wattana, 10110 Bangkok Thailand

แท็ก

Genius / Camp / คน / ดี(

ประเภทกิจกรรม: ค่าย

ถามคำถาม

ความคิดเห็น