จรวดหรรษา..สู่จักรวาลอันไกลโพ้น (rocket launch)

(0 ความคิดเห็น) 

10 - 14 ปี

วันและเวลา

รายละเอียด

น้องๆ รู้ไหมว่ากว่าจะเป็นจรวดได้นั้นจะต้องทำอย่างไรบ้าง ถ้าอยากรู้ต้องมาสนุกกับกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษรูปแบบใหม่ก้าวทันยุคศตวรรษที่ 21 โดยทีมงานคุณภาพเจ้าของภาษา  ในการเรียนรู้ในรูปแบบของ STEM ที่เป็นรูปแบบกิจกรรมที่มุ่งเน้นบูรณาการความรู้จาก 4 สาขาวิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ (S) เทคโนโลยี (T) วิศวกรรมศาสตร์ (E) และคณิตศาสตร์(M) ซึ่งการเรียนรู้แบบผสมผสานนี้จะส่งเสริมให้น้องๆสามารถคิดวิเคราะห์และลงมือปฏิบัติอย่างเป็นระบบ ฝึกความคิดสร้างสรรค์ เสริมสร้างศักยภาพรอบด้าน ก่อให้เกิดเป็นจรวดสุดหฤหรรษ์ และสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆในการศึกษาในอนาคตได้ กับกิจกรรมการเรียนรู้ในหัวข้อดังต่อไปนี้ 

• จรวดถูกสร้างขึ้นมาอย่างไร

• การทำงานขององค์ประกอบต่าง ๆ ของจรวดเป็นอย่างไร

• จรวดทำงานอย่างไร

• วิทยาศาสตร์และจรวดสัมพันธ์การอย่างไรโดยเฉพาะในเรื่องกฎการเคลื่อนที่ของนิวตันทั้ง 3 ข้อ

•คณิตศาสตร์และจรวดสัมพันธ์กันอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องสูตรและการคำนวณเกี่ยวกับความสูงและความเร็ว


จัดโดย: NANMEEBOOKS Innovation Co., Ltd.

คุณครู: Nanmeebooks Innovations Team

9,500 ฿


Go Genius Learning Center, Go Genius Learning Center Amphoe Pakchong 30320, 30320 Bangkok Thailand

ประเภทกิจกรรม: ค่าย

ถามคำถาม

ความคิดเห็น