ប្រដាប់ក្មេងលេងបែបវិទ្យាសាស្ត្រ

Magnetivity hospital 

Magnetivity hospital 

ដាក់ចូលកន្ត្រក
4-10ឆ្នាំ
$ 108.99
Optical science lab

Optical science lab

ដាក់ចូលកន្ត្រក
4-12ឆ្នាំ
$ 52.99
Magnet science lab

Magnet science lab

ដាក់ចូលកន្ត្រក
4-12ឆ្នាំ
$ 38.99
 bloco - dragon of the light

bloco - dragon of the light

ដាក់ចូលកន្ត្រក
5-10ឆ្នាំ
$ 22.00
Explore insect hotel

Explore insect hotel

ដាក់ចូលកន្ត្រក
8-15ឆ្នាំ
$ 19.00
Race to the finish

Race to the finish

ដាក់ចូលកន្ត្រក
4-99ឆ្នាំ
$ 39.99
 bloco - poneys - int

bloco - poneys - int

ដាក់ចូលកន្ត្រក
6-12ឆ្នាំ
$ 44.00
Amazing animal alphabet

Amazing animal alphabet

ដាក់ចូលកន្ត្រក
6-99ឆ្នាំ
$ 45.00
E- copter

E- copter

ដាក់ចូលកន្ត្រក
3-12ឆ្នាំ
$ 22.00
Pet vet play set

Pet vet play set

ដាក់ចូលកន្ត្រក
4-12ឆ្នាំ
$ 52.00
Construction role play costume

Construction role play costume

ដាក់ចូលកន្ត្រក
3-6ឆ្នាំ
$ 57.99
Doydoy bus box

Doydoy bus box

ដាក់ចូលកន្ត្រក
4-99ឆ្នាំ
$ 10.00
Science experiment toolbox

Science experiment toolbox

4-12ឆ្នាំ
$ 52.99
Science talent

Science talent

6-99ឆ្នាំ
$ 49.99
Bloco - aqua and pyro dragon

Bloco - aqua and pyro dragon

6-14ឆ្នាំ
$ 49.00
 bloco - lion & meerkat

bloco - lion & meerkat

5-10ឆ្នាំ
$ 29.00
Discovery kit

Discovery kit

5-9ឆ្នាំ
$ 60.00
Doctor on call

Doctor on call

3-12ឆ្នាំ
$ 26.99
Cliffhanger

Cliffhanger

4-99ឆ្នាំ
$ 84.99
Quadrilla medieval castle

Quadrilla medieval castle

4-99ឆ្នាំ
$ 157.99
Chemistry lap 150 experiment

Chemistry lap 150 experiment

8-99ឆ្នាំ
$ 55.00

5-8ឆ្នាំ
$ 25.00
Bloco - galactic mission

Bloco - galactic mission

6-12ឆ្នាំ
$ 55.00
Starlight projector space

Starlight projector space

3-12ឆ្នាំ
$ 23.00
Around the word puzzle

Around the word puzzle

3-99ឆ្នាំ
$ 31.00
Defish nature

Defish nature

8-99ឆ្នាំ
$ 28.00
 castle escape

castle escape

5-99ឆ្នាំ
$ 105.99
Space city

Space city

6-99ឆ្នាំ
$ 157.99
Rainbow bowl

Rainbow bowl

3-99ឆ្នាំ
$ 26.99
Mega mountain mine

Mega mountain mine

3-99ឆ្នាំ
$ 159.00
Itty bitty heli

Itty bitty heli

3-99ឆ្នាំ
$ 6.00
E-plane

E-plane

3-99ឆ្នាំ
$ 22.00
Four-stage rocket ship

Four-stage rocket ship

3-12ឆ្នាំ
$ 100.00
Science of magic

Science of magic

8-99ឆ្នាំ
$ 36.00
Experiments with lights

Experiments with lights

7-99ឆ្នាំ
$ 45.00
Nimble fingers

Nimble fingers

5-99ឆ្នាំ
$ 15.00
Pirate boat 3d pop to play

Pirate boat 3d pop to play

3-12ឆ្នាំ
$ 21.00
Marbles runs

Marbles runs

5-12ឆ្នាំ
$ 49.00
Glow in the dark stars and planets

Glow in the dark stars and planets

5-12ឆ្នាំ
$ 27.00
My magic show

My magic show

7-12ឆ្នាំ
$ 30.00
Electronics lab kit

Electronics lab kit

8-12ឆ្នាំ
$ 35.00
Volcano science kit

Volcano science kit

8-12ឆ្នាំ
$ 38.00
Space odyssey

Space odyssey

8-12ឆ្នាំ
$ 55.00
Dino kit

Dino kit

8-12ឆ្នាំ
$ 21.00
Microscope 15 experiments

Microscope 15 experiments

8-12ឆ្នាំ
$ 50.00
Human body kit

Human body kit

8-12ឆ្នាំ
$ 39.00