ប្រដាប់ក្មេងលេងបែបវិទ្យាសាស្ត្រ

Discovery kit

Discovery kit

ដាក់ចូលកន្ត្រក
5-9ឆ្នាំ
$ 65.00
Doctor on call

Doctor on call

ដាក់ចូលកន្ត្រក
3-12ឆ្នាំ
$ 26.99
Quadrilla medieval castle

Quadrilla medieval castle

ដាក់ចូលកន្ត្រក
4-99ឆ្នាំ
$ 157.99

ដាក់ចូលកន្ត្រក
5-8ឆ្នាំ
$ 25.00
 bloco - poneys - int

bloco - poneys - int

ដាក់ចូលកន្ត្រក
6-12ឆ្នាំ
$ 44.00
Around the word puzzle

Around the word puzzle

ដាក់ចូលកន្ត្រក
3-99ឆ្នាំ
$ 31.00
Amazing animal alphabet

Amazing animal alphabet

ដាក់ចូលកន្ត្រក
6-99ឆ្នាំ
$ 45.00
Rainbow bowl

Rainbow bowl

ដាក់ចូលកន្ត្រក
3-99ឆ្នាំ
$ 26.99
E- copter

E- copter

ដាក់ចូលកន្ត្រក
3-12ឆ្នាំ
$ 22.00
Pet vet play set

Pet vet play set

ដាក់ចូលកន្ត្រក
4-12ឆ្នាំ
$ 52.00
Experiments with lights

Experiments with lights

ដាក់ចូលកន្ត្រក
7-99ឆ្នាំ
$ 45.00
Pirate boat 3d pop to play

Pirate boat 3d pop to play

ដាក់ចូលកន្ត្រក
3-12ឆ្នាំ
$ 24.00
Doydoy2

Doydoy2

ដាក់ចូលកន្ត្រក
4-99ឆ្នាំ
$ 10.00
Marbles runs

Marbles runs

ដាក់ចូលកន្ត្រក
5-12ឆ្នាំ
$ 49.00
Electronics lab kit

Electronics lab kit

ដាក់ចូលកន្ត្រក
8-12ឆ្នាំ
$ 35.00
Race to the finish

Race to the finish

4-99ឆ្នាំ
$ 36.00
Cliffhanger

Cliffhanger

4-99ឆ្នាំ
$ 84.99
Chemistry lap 150 experiment

Chemistry lap 150 experiment

8-99ឆ្នាំ
$ 55.00
Starlight projector space

Starlight projector space

3-12ឆ្នាំ
$ 23.00
Defish nature

Defish nature

8-99ឆ្នាំ
$ 28.00
 castle escape

castle escape

5-99ឆ្នាំ
$ 105.99
Space city

Space city

6-99ឆ្នាំ
$ 157.99
Mega mountain mine

Mega mountain mine

3-99ឆ្នាំ
$ 159.00
Itty bitty heli

Itty bitty heli

3-99ឆ្នាំ
$ 6.00
E-plane

E-plane

3-99ឆ្នាំ
$ 22.00
Four-stage rocket ship

Four-stage rocket ship

3-12ឆ្នាំ
$ 100.00
Construction role play

Construction role play

3-6ឆ្នាំ
$ 57.00
Science of magic

Science of magic

8-99ឆ្នាំ
$ 36.00
Nimble fingers

Nimble fingers

5-99ឆ្នាំ
$ 15.00
Glow in the dark stars and planets

Glow in the dark stars and planets

5-12ឆ្នាំ
$ 27.00
My magic show

My magic show

7-12ឆ្នាំ
$ 30.00
Volcano science kit

Volcano science kit

8-12ឆ្នាំ
$ 38.00
Space odyssey

Space odyssey

8-12ឆ្នាំ
$ 55.00
Dino kit

Dino kit

8-12ឆ្នាំ
$ 21.00
Microscope 15 experiments

Microscope 15 experiments

8-12ឆ្នាំ
$ 50.00
Human body kit

Human body kit

8-12ឆ្នាំ
$ 39.00
365 science activities

365 science activities

7-12ឆ្នាំ
$ 30.00
Look inside space

Look inside space

4-8ឆ្នាំ
$ 21.00