ក្លាយជាភ្នាក់ងារ

តើចូលចិត្តនូវផលិតផលដែលយើងមានឬទេ?

ពួកយើងស្វាគមន៍ម្ដាយ ដែលក្លាយជាម្ដាយគេ នៅផ្ទះ ឪពុកគ្រប់រូបបានចូលរួមចំណែកមួយ នៃការធ្វើដំណើររបស់ Enginou
អ្នកជាអ្នកផ្ដល់បទពិសោធន៍ដំបូងជាមួយកូនអ្នក អ្នកគឺជាអ្នកពិគ្រោះយោបល់ដ៏ល្អបំផុតនៅក្នុងពិភពលោក!
ប្រសិនបើអ្នកមានអារម្មណ៍ថាផលិតផលដែលយើងមានត្រូវនឹងរចនាប័ទ្មរបស់អ្នក ហេតុអ្វីអ្កកមិនចែករំលែកជាមួយឪពុកម្តាយផ្សេងទៀត?
សូមផ្ដល់នូវពត៍មានទំនាក់ទំនងអ្នកមកកាន់យើងខ្ញុំ ដូច្នេះយើងអាចពិភាក្សាពត៍មានលម្អិតបន្ថែមទៅកាន់អ្នកវិញ។
 

{សំណុំបែបបទទំនាក់ទំនង}