ធ្វើការជាមួយយើង

យើងកំពុងបន្តស្វែងរកអ្នកមានទេពកោសល្យ និង ចំណង់ចំណូលចិត្ត។

យើងលើកទឹកចិត្តដល់ប្រជាជនរបស់យើងឱ្យចាប់ផ្តើមចេះទទួលបន្ទុក និង​ មានទំនួលខុសត្រូវ

ជាបទពិសោធមួយដើម្បីក្លាយជាចៅហ្វាយគេ  រៀនដើម្បីធ្វើការសម្រចចិត្តមួយដ៏ល្អ និងជួយឲ្យសង្គមមានការរីចចម្រើន នឹងចេះទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងសង្គម។

All ticks,
send us your resume!