ទំនាក់ទំនងពួកយើង

វិស្វករផ្តល់នូវផលិតផលដែលមានការអប់រំដែលមានគុណភាពខ្ពស់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍកុមារនៅប្រទេសថៃនិងប្រទេសកម្ពុជា។

Shop @ Toul Kork, Tk Avenue

អាស័យដ្ឋាន

ឡឺ​​​ ខាហ្គួយឡ៏​​​​ ឯ.ក
Street 315 Toul Kork, Block 11 (above Koi The)
Boeung Kok 1, Khan Toul Kork
Phnom Penh
Cambodia

ទំនាក់ទំនង

លេខទូរសព្ទ : 093 329 333
អ៊ីម៉ែល : cambodia@enginou.com

ម៉ោងបើក

Tuesday to Sunday 10:00 - 19:00
Closed on Monday

ការចូលដំណើរការ

Block 11,Accross TK Avenue, in front Zaman Uni. View in google map

Thai Hout Sales

អាស័យដ្ឋាន

ឡឺ​​​ ខាហ្គួយឡ៏​​​​ ឯ.ក
11 Street 315 (accross TK Avenue, in front Zaman Uni.)
Boeung Kok 1, Khan Toul Kork
Phnom Penh
Cambodia

ទំនាក់ទំនង

លេខទូរសព្ទ : 093 329 333
អ៊ីម៉ែល : cambodia@enginou.com

ម៉ោងបើក

ការចូលដំណើរការ

Head Office @ Toul kok, Phnom Penh

អាស័យដ្ឋាន

ឡឺ​​​ ខាហ្គួយឡ៏​​​​ ឯ.ក
11 Street 315 (accross TK Avenue, in front Zaman Uni.)
Boeung Kok 1, Khan Toul Kork
Phnom Penh
Cambodia

ទំនាក់ទំនង

លេខទូរសព្ទ : 093 329 333
អ៊ីម៉ែល : cambodia@enginou.com

បែបបទស្នើរសុំ