ទំនាក់ទំនងពួកយើង

វិស្វករផ្តល់នូវផលិតផលដែលមានការអប់រំដែលមានគុណភាពខ្ពស់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍកុមារនៅប្រទេសថៃនិងប្រទេសកម្ពុជា។

Shop @ Toul Kork

អាស័យដ្ឋាន

ឡឺ​​​ ខាហ្គួយឡ៏​​​​ ឯ.ក
Brown Roastery Toul Kork
St 315, Phnom Penh
Cambodia

ទំនាក់ទំនង

លេខទូរសព្ទ : 093 329 333
អ៊ីម៉ែល : cambodia@enginou.com

ម៉ោងបើក

Monday to Sunday 8:30 AM -19:30 PM

Monday to Sunday 8:30 AM -19:30 PM

ការចូលដំណើរការ

Brown Roastery Toul Kork View in google map

Head Office @ Toul kok, Phnom Penh

អាស័យដ្ឋាន

ឡឺ​​​ ខាហ្គួយឡ៏​​​​ ឯ.ក
11 Street 315 (accross TK Avenue, in front Zaman Uni.)
Boeung Kok 1, Khan Toul Kork
Phnom Penh
Cambodia

ទំនាក់ទំនង

លេខទូរសព្ទ : 093 329 333
អ៊ីម៉ែល : cambodia@enginou.com

បែបបទស្នើរសុំ