តើការគិតមមៃដាយណូស័រអាចបង្ហាញពីបញ្ញារបស់កូនអ្នកយ៉ាងដូចម្តេច?

Your Child's Interest in Dinosaurs Shows Above-Average Intelligence, Psychologists Say។

Maybe finding your child's room littered with a variety of dinosaur toys or finding books about them everywhere may not be such a bad thing at all. If they can rattle off the names of even the most uncommon dinosaurs, it's a sign you are raising a genius.

obsession indicate your child's intelligence?   


បង្ហោះដោយ Enginou Cambodia
លើ April 18, 2020 នៅ 15:12

តើអ្នកគួជ្រើសរើសបរបស់លេងបែបណាសំរាប់កុមាចាប់ពីអាយុ 1 ឆ្នាំដល់ 4ឆ្នាំ?


បង្ហោះដោយ Enginou Cambodia
លើ April 10, 2020 នៅ 17:21

4 វិធីងាយៗដើម្បីលើកកម្ពស់ការចងចាំរបស់កូនអ្នក

1.កត់ចំណាំរឿង
រក្សាទុកកំណត់សម្គាល់អ្វីដែលអ្នកឃើញ។ នៅលើសៀវភៅកត់ត្រាក្តារចុចឬក្តារចុចដោយបន្ទាត់ត្រូវបានបែងចែកជាពីរផ្នែកគឺនៅខាងឆ្វេងហើយបន្ទាប់មកគ្រាប់បាល់ដើម្បីសរសេរផ្នែកនីមួយៗ។ វិធីសាស្ត្រនេះជួយកុមារឱ្យចេះសរសេរ។ និងអានលឿន និងងាយស្រួលក្នុងការបោសសំអាតនៅទូទាំងក្រុមប្រឹក្សាភិបាល។ ការសរសេរបាល់ មិនចាំបាច់ត្រូវការលិខិតនោះទេ។ ឬតែងតែ អាចត្រូវបានលាបពណ៌ ឬនិមិត្តសញ្ញា

បង្ហោះដោយ Enginou Cambodia
លើ April 2, 2018 នៅ 15:25

Handling a lying child

When you catch your child in a lie, it’s natural to feel betrayed, hurt, angry and frustrated. But here’s the truth: lying is normal. It’s wrong, but it’s normal. In fact, we all do it to some degree. I believe that with kids, lying is a faulty problem–solving skill. It’s our job as parents to teach our children how to solve those problems in more constructive ways.

 

បង្ហោះដោយ Enginou
លើ May 28, 2016 នៅ 17:25

6 Ways To Help Your Impatient Child Calm Down

Children, by nature, are not very patient beings, barring may be a few exceptions.  They cannot wait for a thing to be given or done, they want immediate gratification.  But this way, the child might become stubborn or might never take NO for an answer. Though it’s not an easy task to calm down an impatient child, there are few ways which might help in doing so:

 

បង្ហោះដោយ Enginou
លើ May 20, 2016 នៅ 18:58

Introducing Manja Burton & Hattifant

Loving mom and genius hand-crafter

 

Manja is the owner of the brand Hattifant. She is also a mom of 2 children. She’s in love and fascinated in education, arts, and handicrafts. She has been dedicating herself for children and toy. Her passions are travelling, experiencing and learning about cultures, and put in and combine what she has experienced into her work pieces for children.

បង្ហោះដោយ Enginou
លើ August 25, 2014 នៅ 15:14